Evropské projekty

Připravili jsme Vás možnost získat prostřednictvím 2 vzdělávacích kurzů komplexní přehled o problematice evropských fondů – počínaje základními informacemi o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU, přes ucelený přehled českých operačních programů až po přesný návod jak správně připravit projektovou žádost a v případě schválení projekt úspěšně administrovat.

Součástí prvního kurzu je praktický nácvik tvorby projektových žádostí v elektronických informačních systémech Benefit7, eAccount a Bene-Fill. V rámci druhého kurzu se absolventi naučí proces efektivního řízení a administrace již schválených projektů, včetně praktického nácviku tvorby Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu.

Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Aleš Přichystal.

Součástí každého kurzu jsou i osobní konzultace s lektory k probírané problematice. Zájemci mají také možnost využít komplexní služby dotačního poradenství, od nalezení vhodného dotačního titulu, přes získání dotace včetně proplacení až po veškerou následnou administraci dotace. Náš poradenský tým je připraven profesionálně poradit, poskytnout jednoduchou orientaci v dotační terminologii a zajistit plnění všech smluvních požadavků kladených na příjemce dotace.

Námi poskytované služby v této oblasti jsou:

  • analýza možností čerpání dotačních prostředků a nalezení vhodného zdroje fnancování,
  • kompletní příprava žádostí o dotaci, včetně zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů a žádosti dle stanovených pravidel dotačního programu,
  • zajištění plnění všech povinností planoucích ze schválené dotace, zejména příprava monitorovacích a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, účast na kontrolách, audit projektu, plnění pravidel publicity